Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Bronneberg Breuls Advocaten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Bronneberg Breuls Advocaten, gevestigd te Geleen.

I. Definities

1. De opdrachtnemer
Bronneberg Breuls Advocaten is de handelsnaam van het samenwerkingsverband tussen Breuls Advocaten BV en Bronneberg Advocaten BV. Alle opdrachten worden aanvaard door Bronneberg Advocaten BV, kantoorhoudende te Geleen; verder te noemen "het kantoor".

2. De opdrachtgever
De cliënt als contractspartij van het kantoor. De opdrachtgever dient als debiteur in te staan voor de betaling van de declaraties van het kantoor, tenzij anders tussen partijen schriftelijk mocht zijn overeengekomen voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht en waaruit voortvloeit, dat een derde daarvoor instaat.

3. Het honorarium
De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten, die het kantoor voor de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Mocht de hoogte van het honorarium niet tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, dan wordt dat honorarium berekend volgens het Calculatieschema voor Advocatendeclaraties, zoals dat destijds is vastgesteld door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en dat gold tot 1 januari 1997. De resultante daarvan vormt de minimale en redelijke vergoeding, zoals bedoeld in artikel 7:405 lid 2 BW.

4. Verschotten
De kosten die  het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt.

5. Kantoorkosten
De door het kantoor zelf te bepalen vaste c.q. percentuele opslag op het honorarium ter redelijke bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten.

Het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten worden uitgedrukt in een declaratie van het kantoor, exclusief de daarover verschuldigde Nederlandse BTW, tenzij die naar Nederlands Belastingsrecht niet aan de opdrachtgever in rekening behoeft te worden gebracht.

II. Toepasselijkheid

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het kantoor en een opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders overeengekomen.

7. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al degenen die voor het kantoor werkzaam zijn, ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot het kantoor staan.

8. Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar Algemene Voorwaarden die strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden die het kantoor hanteert, dan zijn slechts laatstgenoemde Algemene Voorwaarden van toepassing.

III. Opdracht

9. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van artikel 7:404 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. Dit houdt in dat de opdrachtgever ermee instemt, dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan het kantoor verbonden advocaat. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts bevoegdelijk worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt uitgesloten indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.

10. Voor zover voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever, behoudens ingeval van bijstand door een procesadvocaat (dus niet behandelend advocaat) of deurwaarder. Bij het inschakelen van een derde zal door het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

11. De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

12. Opdrachtgever is gehouden, alle relevante gegevens en bescheiden welke het kantoor overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het adequaat uitoefenen van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Het kantoor bepalt de wijze en door welke advocaat de verleende opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de geldende Gedragsregelsvan Advocaten, zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

13. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van het kantoor daartoe aanleiding geeft, is het kantoor gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullend) zekerheid stelt in een door het kantoor te bepalen vorm. Indien opdrachtgever verwijtbaar tekort mocht schieten in de nakoming van jegens het kantoor aangegane verplichtingen, dan wel mocht nalaten de verlangde zekerheid te stellen, is het kantoor gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan het kantiorm uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

14. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van het kantoor uitgedrukte bedragen.

IV. Declaratie

15. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan het kantoor het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

16. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

17. Het kantoor is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

18. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot die kosten, waaronder begrepen de eigen bijdragen, die op grond van de afgegeven toevoegings-beslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

V. Betaling

19. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden zonder enig beroep op korting en/of compensatie, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn het kantoor en haar Stichting Beheer Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigd is.

20. Alleen betaling door overboeking op één van de ten name van het kantoor gestelde bank-/girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

21. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten die gesteld worden op 15% van het honorarium met een minimum van € 500,00, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever. De door de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten  worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de aan  de opdrachtgever verzonden laatste betalingsherinnering.

VI. Aansprakelijkheid

22. Het kantoor is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

23. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor bij de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is. Bij opzet van (de medewerkers van) het kantoor en/of van haar leidinggevende ondergeschikten, waaronder mede worden verstaan de aan het kantoor verbonden advocaten, geldt die beperking niet. Een kopie van de huidige polisvoorwaarden wordt desgevraagd aan de opdrachtgever ter inzage aangeboden.

24. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor bij de uitvoering van een opdracht, waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.

25. Het kantoor is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, onder welke naam of titel dan ook.

VII. Toepasselijk recht,  Geschillencommissie en forumkeuze

26. De rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.

27.  Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening van het kantoor, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement wordt op eerste verzoek toegezonden. Het reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Wanneer het kantoor er niet in slaagt eventuele klachten de dienstverlening van het kantoor met de opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan opdrachtgever de klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De bevoegdheid van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door het kantoor aan de opdrachtgever te verzenden opdrachtbevestiging, waarin naar de regeling wordt verwezen.

28. Eventuele overige geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter in het arrondissement Limburg.