Privacy Statement

Op de dienstverlening van Bronneberg Breuls Advocaten is het onderstaande Privacy-beleid van toepassing:

PRIVACY-BELEID

Privacy Statement van Bronneberg Breuls Advocaten, gevestigd te Geleen.

Bronneberg Breuls Advocaten respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen "AVG".

Dit privacy-beleid is voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2022. Wij behouden ons het recht voor dit privacy-beleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit privacy-beleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

In dit privacy-beleid lichten wij toe:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • of Bronneberg Breuls Advocaten gebruik maakt van cookies;
 • hoe u contact met ons kunt opnemen.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee u te identificeren bent. 
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en BSN;
- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
- contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
- gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
- gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
- persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid;
- persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
- alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij een intakegesprek of het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster, of door gebruik te maken van openbare bronnen.

2. Verwerking persoonsgegevens

Bronneberg Breuls Advocaten kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om onze juridische diensten te verstrekken;
 • om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Bronneberg Breuls Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

4. Beveiliging en bewaartermijn

Bronneberg Breuls Advocaten gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan haar toevertrouwt. Zo zorgt Bronneberg Breuls Advocaten dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts geautoriseerde personen binnen Bronneberg Breuls Advocaten hebben toegang tot uw gegevens. Met deze personen is een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen Bronneberg Breuls Advocaten.

Daarnaast bewaart Bronneberg Breuls Advocaten uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van toekomstige belangenbehartiging. Bronneberg Breuls Advocaten treft de nodige maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor die specifieke doelen worden gebruikt.

Een aantal maatregelen die we nemen: 

 • Wij schermen toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven.

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

5.1 Wij verstrekken de persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of op grond van een rechterlijke uitspraak of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

5.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
- externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener.

5.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

6. Informatie, wijziging en bezwaar

6.1 U kunt over de verwerking van uw persoonsgegevens altijd contact met ons opnemen.

6.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
- of wij uw persoonsgegevens verwerken;
- de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
- inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
- aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
- beperking van uw persoonsgegevens;
- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
- overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
- vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

6.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Bronneberg Breuls Advocaten over u verwerkt, dan kunt u een verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs sturen naar onderstaand adres.

Indien uw gegevens niet juist blijken te zijn of u anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van uw betreffende persoonsgegevens door Bronneberg Breuls Advocaten, kunt u Bronneberg Breuls Advocaten verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U kunt uw verzoek sturen naar de volgende contactgegevens: 
- postadres: Bronneberg Breuls Advocaten, Rijksweg Zuid 207, 6161 BM Geleen
- e-mail: mail@bronnebergbreuls.nl


7. Wijzigingen in Privacy Statement

Bronneberg Breuls Advocaten behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Op onze website vind u het meest actuele statement.
U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

8. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Versie september 2022