• RECHTSGEBIEDEN

Bestuursrecht en geschillen met de overheid

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. In het geheel van rechtsregels is alles omtrent de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de overheid vastgelegd. Zaken die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld uitkeringen, (gemeentelijke) belastingen, vergunningen, arbeidszaken met betrekking tot ambtenaren of een niet tijdige beslissing van een bestuursorgaan. Daarbij is sprake van wettelijke bepalingen maar vaak ook van bijvoorbeeld gemeentelijke verordeningen. Daarin is ook vastgelegd wat de mogelijkheden zijn als men het niet met een beslissing van de overheid eens is.

Binnen Bronneberg Advocaten houden Frans Bronneberg en Rob Breuls zich bezig met bestuursrechtelijke kwesties. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan:

  • het verlenen of juist weigeren van een vergunning of uitkering door de gemeente
  • bezwaar-of beroepsprocedures
  • zienswijzen kenbaar maken
  • ontslag- of sanctionering van ambtenaren
  • het vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan door de gemeente
  • besluiten van bijvoorbeeld het UWV of de SVB over uw uitkering
  • waardebepalingen in het kader de WOZ
  • bestuurlijke boetes (Inspectie SZW, Inspectie Verkeer en Waterstaat IVW, etc.)
  • dwangsommen