• RECHTSGEBIEDEN

Burenrecht

“Beter een goede buur dan een verre vriend” luidt het gezegde, maar ook tussen buren ontstaan soms problemen. Hierdoor neemt uw woonplezier af, een goede oplossing moet dus gevonden worden. Vaak lukt dit in minnelijk overleg, maar soms is de gang naar de rechter noodzakelijk. Het burenrecht regelt de rechten en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Denk hierbij aan:

  • plaatsing van een schutting of andere erfafscheiding
  • gebruik of misbruik erfdienstbaarheden
  • ligging van de erfgrens
  • bomen, coniferen of andere planten die te dicht op de erfgrens staan
  • takken of bouwwerken die uitsteken over de erfgrens
  • overlast van de buren door geluid, stank, trillingen etc.
  • aanbrengen van ramen die uitzicht geven op het naburige perceel

Een advocaat die u bijstaat in een burengeschil moet niet alleen gedegen kennis hebben  van het burenrecht maar ook met tact weten om te gaan met de situatie. Burengeschillen hebben vaak te maken met een vergunning die de gemeente heeft verleend, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor het bouwen (vroeger bouwvergunning geheten). Het is daarom van belang dat uw advocaat een uitstekende kennis van het bestuursrecht heeft.

Zowel Rob Breuls als Frans Bronneberg kunnen u juridisch bijstaan of adviseren met betrekking tot burenkwesties.