• RECHTSGEBIEDEN

Sociaal zekerheidsrecht

Nederland heeft een uitgebreid stelsel aan wetten en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociaal zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Het sociaal zekerheidsrecht maakt onderdeel uit van het bestuursrecht.

Zowel Rob Breuls als Frans Bronneberg kunnen u juridisch bijstaan op het gebied van geschillen met betrekking  tot onder andere:

  • de niet toekenning, intrekking of terugvordering van een uitkering of voorziening
  • opgelegde verplichtingen (bijvoorbeeld sollicitatieplicht)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten (WAJONG)
  • Toeslagenwet (TW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Arbeidsongeschiktheidswetgeving (ZW, WAO/WIA etc.)
  • Algemene ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (ANW)